Special Invitees

  • S. Navtej Singh Kauni, Member, S.G.P.C, Sri Amritsar.
  • Bibi Davinder Kaur, Ex. Member, S.G.P.C, Sri Amritsar.
  • Bibi Manjeet Kaur, Ex. Member, S.G.P.C, Sri Amritsar.